Ogłoszenie

II licytacja nieruchomości Komornik Sądowy Skierniewice Tamara Czerwińska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 35117 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-11-2010 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach mającego siedzibę przy ul.Reymonta 12/14 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 952/2 o pow.0,0339 ha, nie posiada dostępu do drogi publicznej należącej do dłużnika:Szymon Piotrowski położonej: gm.Maków, Maków, : dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 35117 [NKW: LD1H/00035117/6] Suma oszacowania wynosi 3 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 350,00zł + 2,00zł tytułem przelewu pieniędzy. Ze względu na to, że kancelaria Komornika nie będzie czynna w dniach 29.10.2010r do 01.11.2010r rękojmia powinna być złożona w gotówce wpłaconej w kasie kancelarii Komornika najpóźniej w czwartek 28.10.2010 r do godz.14:00. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/Skierniewice 59102045800000140200458810 Na koncie Komornika rękojmia powinna znajdować się najpóźniej w dniu licytacji tj.02.11.2010 r do godz.07:30. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach przy ul.Reymonta 12/14 w pok. 109 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności
Komornik Tamara Czerwińska
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.